Rekrutacja do LO na rok 2018/2019

Przedstawiamy naszą ofertę klas I LO na rok szkolny 2018/2019.

UWAGA! Do wniosku rekrutacyjnego prosimy o dołączenie oświadczenia rodziców w sprawie przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Plakat  LO2018

 

wniosek o przyjęcie_oświadczenie RODO

Zasady rekrutacji 2018 -2019_LO

Rekrutacja do LO w Trzebnicy odbędzie się zgodnie z następującymi aktami  prawnymi:

Ustawa z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) ogło­szono dnia 21 grud­nia 2015 r., obo­wią­zuje od dnia 25 paź­dzier­nika 1991 r. Rozdział 2a — Przyjmowanie do pu­blicz­nych przed­szkoli, pu­blicz­nych in­nych form wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego, pu­blicz­nych szkół i pu­blicz­nych placówek

Dziennik Ustaw — Ustawa z dnia 14 grud­nia 2016 r. — Przepisy wpro­wa­dza­jące ustawę — Prawo Oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w spra­wie prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego oraz po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzy­let­niego li­ceum ogól­no­kształ­cą­cego, czte­ro­let­niego tech­ni­kum i bran­żo­wej szkoły I stop­nia, dla kan­dy­da­tów bę­dą­cych ab­sol­wen­tami do­tych­cza­so­wego gimnazjum.

Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycz­nia 2018 roku w spra­wie ter­mi­nów prze­pro­wa­dza­nia po­stę­po­wa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­po­wa­nia uzu­peł­nia­ją­cego na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lu­tego 2018 roku 

(konkursy i zawody punktowane w procesie rekrutacyjnym)

Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

zarzadzenie-nr-28

zalacznik-nr-1